Bazhenova, Lyubov

N.Bazhenova “Lyubov in LA”, oil on canvas, 1996

Bazhenova068